Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Opłaty

Opłaty za przedszkole – Przedszkole Montessori – Przedszkolak na diecie –  Dla Dzieci na diecie

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatnie, w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 9.00 - 14.00, realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zmianami).

Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł  z wyłączeniem opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
W skład miesięcznych opłat wchodzą:

  1. Opłata za korzystanie ze świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego
    i realizowanych poza czasem przeznaczonym na jej realizację, ustalana na podstawie maksymalnej stawki odpłatności określonej ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zmianami) (1 złoty) oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej;
  2. Opłata za całodzienne wyżywienie w ramach obowiązującej stawki żywieniowej stanowiąca iloczyn dziennej stawki żywieniowej 13 złotych i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu.

Wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie aktualnych cen rynkowych.
Wysokość opłat naliczana jest przez kasjera zatrudnianego przez organ prowadzący. Kasjer dokonuje naliczeń na podstawie danych dostarczonych przez nauczycieli wychowawców. Informację nt. wysokości należnych opłat rodzic/prawny opiekun uzyska od kasjera w każdy wtorek m-ca w godzinach 12.00 - 16.30.
Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca bezposrednio w przedszkolu u kasjera lub na rachunek bankowy:

                                                       17 1020 1042 0000 8102 0449 1619
z dopiskiem „opłata za pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka)......... w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 przy ulicy Przedszkolnej 1 za miesiąc......”.
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy lub datę uiszczenia opłat w przedszkolu.

Rodzic zobowiązany jest wnieść opłaty na powyższy rachunek bankowy do dnia 10 każdego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka) od dnia 1 stycznia 2017 r. ponoszą opłaty wyłącznie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Data dodania: 2021-10-27 10:30:46
Data edycji: 2022-10-05 12:57:22
Ilość wyświetleń: 1054

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej