Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie ul. Przedszkolna 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie.


Data publikacji strony internetowej: 2021-11-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wśród opublikowanych dokumentów część plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki te stanowią wyjątek zgodny z art. 3 ust.2 pkt 5 ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Las-Opolska,
Adres e-mail: mip10@zyrardow.pl
Numer telefonu: 46 855 30 44.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
2. wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
3. zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być  dostępne cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Materiał:  Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej

Dostępność architektoniczna
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 to budynek parterowy przy ul. Przedszkolnej 1 w Żyrardowie. Przedszkole posiada parking zewnętrzny miejski oraz parking wewnętrzny.

Do budynku prowadzi wejście główne wyłożone kostką brukową, podjazd z barierkami dla osób poruszających się na wózku, schody o szerokości 2,5 metra z trzema stopniami i barierką, przejezdne wejście główne.
Poza ww. elementami architektonicznymi, budynek Przedszkola jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w następujący sposób: przejezdny holl oraz wejścia do sal zajęć i gabinetów, poręcze w toaletach dla dzieci, osobna  toaleta dla dziecka na wózku, winda umożliwiająca przewiezienie dziecka do gabinetu światłoterapii w pomieszczeniu piwnicznym, możliwość wejścia z psem asystującym, wyposażonym w uprząż - dotyczy osoby posiadającej certyfikat potwierdzający status psa asystującego
i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych ( art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) Dz. U. z 2020, poz. 426 ze zm.)

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Przedszkole nie posiada ww.
Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Ułatwienia dostępu:
Wersja kontrastowa serwisu wspomagająca dostępność zgodnie ze standardami dostępności.

Wyłączenia: Zgodnie z ustawą część elementów stron internetowych podmiotów publicznych nie musi być dostępna cyfrowo. Są to:

  • multimedia nadawane na żywo,
  • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r. - chyba że są niezbędne do realizowania bieżących zadań przedszkola czy korzystania z jej usług,
  • mapy – ale należy zapewnić alternatywny dostęp do prezentowanych na nich danych,
  • materiały z intranetu i ekstranetu opublikowane przed 23 wrześnie 2019 r. i od tego czasu nieaktualizowane,
  • treści od innych podmiotów, które nie zostały przez Twój podmiot lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 nie jest uprawnione,
  • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

 

Data dodania: 2022-01-28 10:30:48
Data edycji: 2023-01-05 11:31:51
Ilość wyświetleń: 779

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej